عنصرهای ایکستموز

پیشخوان متحرک

324
برچسب پیشخوان
263
برچسب پیشخوان
654
برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

حاشیه پیشخوان متحرک

532
برچسب پیشخوان
432
برچسب پیشخوان
855
برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

رنگ سفارشی پیشخوان متحرک

324
برچسب پیشخوان
263
برچسب پیشخوان
654
برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

اندازه های پیشخوان متحرک

کوچک

532
برچسب پیشخوان

پیشفرض

432
برچسب پیشخوان

بزرگ

678
برچسب پیشخوان

خیلی بزرگ

855
برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

تراز کردن پیشخوان متحرک

سمت راست

324
برچسب پیشخوان

وسط

263
برچسب پیشخوان

سمت چپ

654
برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

چراغ رنگی شمعی رنگارنگ پیشخوان متحرک

64
برچسب پیشخوان
128
برچسب پیشخوان
256
برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

تصویر پس زمینه با پیشخوان متحرک

634
برچسب پیشخوان
52
برچسب پیشخوان
321
برچسب پیشخوان
342
برچسب پیشخوان